Vážení přispěvatelé a přispěvatelky,

máte-li zájem seznámit veřejnost s originálními výsledky Vašich výzkumů či s recenzemi a zprávami o literatuře a publikovat na stránkách Fontes Nissae, budeme potěšeni a prosíme Vás o laskavé dodržení níže uvedených pokynů.

Redakce FN přijme k otištění pouze původní odborné texty (studie a materiálie, menší edice pramenů), které ještě nebyly publikovány v jiném českém či zahraničním periodiku ať v tištěné, nebo v digitální podobě. Dále přijímá zprávy o literatuře, recenze k regionu se vztahujících periodik a zprávy o projektech či významných vědeckých setkáních spjatých s regionem. Nepřijímají se kompilace či texty sporného autorství. V případě, že studie nebo materiálie má více autorů, musí být předem jasné, kdo je hlavním autorem, spoluautorem atp. Redakce FN není zodpovědná za případné pozdější řešení autorských sporů.

Způsob předání materiálů

Příspěvky se všemi náležitostmi zasílejte na adresu redakce@fontesnissae.cz.

Redakční uzávěrky

31. března 2020 pro číslo 2020/1
31. července 2020 pro číslo 2020/2

Formální podoba odevzdávaných textů

Stručný návod na formát nejčastějších situací poznámkového aparátu dle normy ČSN ISO 690 pro Fontes Nissae je ke stažení zde.

Doporučený maximální rozsah příspěvku pro jedno číslo je 40 normostran textu včetně poznámkového aparátu. Zveřejnění obsáhlejších textů je třeba konzultovat předem s redakcí.
Texty odevzdávejte ve formátu *.doc či *.rtf, a to prostý text bez jakéhokoli dalšího formátování a stylování.
Autoři odpovídají za zajištění autorských a reprodukčních práv dodaných obrazových příloh. Obrazové přílohy číslujte kontinuálně arabsky a dodejte seznam popisek (popis, datace, případně technika, uvedení autorství, zdroj).

Obrazové přílohy zasílejte nejlépe ve formátu *.tif, případně *.jpg, v dostatečném rozlišení (minimálně 300 DPI ). Minimální orientační velikost souborů od 2,5 MB výše. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout obrazové přílohy neodpovídající úrovni periodika a požadavkům na tisk.

Obrazové přílohy zasílejte spolu s popiskami v elektronické verzi přes datová úložiště na adresu redakce@fontesnissae.cz .

Nedílnou součástí recenzovaných příspěvků (studie, materiálie) jsou již při jejich odevzdání klíčová slova (5–7) pro překlad do angličtiny, abstrakt (max. 1 000 znaků) pro překlad do angličtiny a resumé (cca 1 800 znaků) pro překlad do němčiny a polštiny. V případě speciální terminologie ji prosíme uveďte v angličtině, němčině i polštině. Autoři textů přijatých redakcí FN k otištění jsou zodpovědní za korekturu abstraktů i resumé v odborné rovině. Dovolujeme si upozornit, že abstrakt nemá podobu zkráceného resumé, jde o dva různě koncipované texty.

Autorské výtisky, Recenzenti

Autoři recenzovaných příspěvků obdrží dva výtisky periodika. Autoři zodpovídají za faktografickou i jazykovou správnost svých příspěvků a souhlasí s publikováním tiskové podoby jejich příspěvku v elektronické verzi periodika na internetu, a to bez jakýchkoli dalších finančních či jiných nároků.
Zaslané texty jsou lektorovány a anonymně recenzovány dvěma (ve sporných případech i více) recenzenty. Redakce si vyhrazuje možnost vrátit na základě hodnocení recenzentů příspěvky k přepracování či je zcela odmítnout. V případě, že autor/-ka neakceptuje věcné výhrady recenzentů, redakce text neotiskne.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravovat v souladu s platnými Pravidly českého pravopisu.
Separáty poskytujeme na vyžádání v elektronické verzi.


Manifestační pochod Českým Dubem – léto 1938, PMaK Český Dub, Fotografie, Album 2. světová válka.
FN 2019 1 jsou v distribuci. Opožděné číslo FN 2019 2 připravujeme.


Kostelní zdi ve Volfarticích dominuje mohutný figurální pomník Apollonie a Franze Hellmichových z rukou pražského sochaře Josefa Maxe. Foto P. Jakubec, 2017.
J. Elsner, Svěcení praporu libereckých střelců na Novoměstském náměstí za jejich účast při potlačení nepokojů továrních zaměstnanců v roce 1844. Severočeské muzeum Liberec, Sbírka obrazů – střelecké štíty.