Vážení přispěvatelé a přispěvatelky,

máte-li zájem seznámit veřejnost s originálními výsledky Vašich výzkumů či s recenzemi a zprávami o literatuře a publikovat na stránkách Fontes Nissae, budeme potěšeni a prosíme Vás o laskavé dodržení níže uvedených pokynů.

Redakce FN přijme k otištění pouze původní odborné texty (studie a materiálie, menší edice pramenů), které ještě nebyly publikovány v jiném českém či zahraničním periodiku ať v tištěné, nebo v digitální podobě. Dále přijímá zprávy o literatuře, recenze k regionu se vztahujících periodik a zprávy o projektech či významných vědeckých setkáních spjatých s regionem. Nepřijímají se kompilace či texty sporného autorství. V případě, že studie nebo materiálie má více autorů, musí být předem jasné, kdo je hlavním autorem, spoluautorem atp. Redakce FN není zodpovědná za případné pozdější řešení autorských sporů.

Způsob předání materiálů

Příspěvky se všemi náležitostmi zasílejte redaktorům v institucích, kteří zodpovídají za jejich formální správnost a v termínu redakční uzávěrky je předají redakční radě periodika.
Redaktory v institucích jsou: Milan Svoboda (KHI FP TUL), Jana Pažoutová (SOkA Liberec), Jan Kašpar (SOkA Jablonec nad Nisou), Václav Kříček (KVK), Ivo Habán (NPÚ, ÚOP v Liberci), Jiří Křížek (SM), Anna Habánová (OGL), Petra Hejralová (MMŽB).

Přispěvatelé mimo okruh institucí přímo zainteresovaných na Fontes Nissae zasílají na adresu redakce@fontesnissae.cz. Nezapomeňte uvést své aktuální personálie: jméno, příjmení, případně akademický titul, instituci, pod jejíž hlavičkou publikujete včetně adresy, e-mailové či jiné spojení, publikujete-li jako soukromí badatelé, uveďte i svou kontaktní adresu.

Redakční uzávěrky

31. ledna 2018 pro číslo 2018/1
30. června 2018 pro číslo 2018/2

Formální podoba odevzdávaných textů

Stručný návod na formát nejčastějších situací poznámkového aparátu dle normy ČSN ISO 690 pro Fontes Nissae je ke stažení zde. Pokud tento úzus autor/-ka nedodrží, vrátí redakce FN text k formálním úpravám. Bez nich nebude text přijat k lektorování.

Doporučený maximální rozsah příspěvku pro jedno číslo je 40 normostran textu včetně poznámkového aparátu (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer). Zveřejnění obsáhlejších textů je třeba konzultovat předem s redakcí.
Texty odevzdávejte ve formátu *.doc či *.rtf, a to prostý text bez jakéhokoli dalšího formátování a stylování. Řádkování 1,5. Pouze odstavce ukončujte klávesou "Enter". Citace se řídí normou ČSN ISO 690. Používejte poznámky pod čarou, číslované kontinuálně arabsky, horním indexem.
Autoři odpovídají za zajištění autorských a reprodukčních práv dodaných obrazových příloh. Obrazové přílohy číslujte kontinuálně arabsky a dodejte seznam popisek (popis, datace, případně technika, uvedení autorství, zdroj).
Uvedení striktního pořadí obrazových příloh přímo v textu a jejich důsledné dodržení limituje grafiku a sazbu. Uveďte, zda mají mít přílohy důslednou posloupnost, priority, velikosti apod. Redakce s ohledem na tiskový prostor nezaručuje otištění všech příloh.
Obrazové přílohy zasílejte nejlépe ve formátu *.tif, případně *.jpg, v dostatečném rozlišení (minimálně 300 DPI pro velikost 1:1, při požadavku na zvětšení je třeba DPI vyšší). Minimální orientační velikost souborů od 2,5 MB výše. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout obrazové přílohy neodpovídající úrovni periodika a požadavkům na tisk.

Obrazové přílohy zasílejte spolu s popiskami v elektronické verzi přes datová úložiště na adresu redakce@fontesnissae.cz nebo poštou na nosičích CD, DVD na adresu redakce.

Nedílnou součástí recenzovaných příspěvků (studie, materiálie) jsou již při jejich odevzdání klíčová slova (5–7) pro překlad do angličtiny, abstrakt (max. 1 000 znaků) pro překlad do angličtiny a resumé (cca 1 800 znaků) pro překlad do němčiny a polštiny. V případě speciální terminologie ji prosíme uveďte v angličtině, němčině i polštině. Autoři textů přijatých redakcí FN k otištění jsou zodpovědní za korekturu abstraktů i resumé v odborné rovině! Dovolujeme si upozornit, že abstrakt nemá podobu zkráceného resumé, jde o dva různé texty. Studie či materiálie bez současně dodaného abstraktu, resumé a klíčových slov nebude redakcí přijata k dalšímu zpracování.

Autorské výtisky, Recenzenti

Autoři recenzovaných příspěvků obdrží dva výtisky periodika. Autoři zodpovídají za faktografickou i jazykovou správnost svých příspěvků a souhlasí s publikováním tiskové podoby jejich příspěvku v elektronické verzi periodika na internetu, a to bez jakýchkoli dalších finančních či jiných nároků.
Zaslané texty jsou lektorovány a anonymně recenzovány dvěma (ve sporných případech i více) recenzenty. Redakce si vyhrazuje možnost vrátit na základě hodnocení recenzentů příspěvky k přepracování či je zcela odmítnout. V případě, že autor/-ka neakceptuje věcné výhrady recenzentů, redakce text neotiskne. Přispěvatelé dostanou k autorizování texty včetně abstraktů a resumé po jazykové korektuře a poté náhled sazby v elektronické verzi a jsou povinni provést autorskou korekturu.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravovat v souladu s platnými Pravidly českého pravopisu.
Obrazový materiál poskytnutý pro přílohy, nosiče CD-ROM či DVD vracíme pouze na vyžádání. Separáty poskytujeme na vyžádání v elektronické verzi.

Děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky a spolupráci.

Berthold Schwarz: Vila JUDr. Jaroslava Rosenbacha, čp. 1132, Liberec, Bendlova 17. Atelier de Sandalo (Rudolf de Sandalo). https://ww.fostinum.org/ atelier-de-sandalo.html
FN 2018 1 jsou vytištěné a míří do distribuce


Mandarin, 19. století, kamenina, svoz Vratislavice – Ginzkey, Mallmann. Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, SZ Sychrov
Pohlednice s mapou německojazyčné oblasti českých zemí, nedatováno SOkA Jablonec nad Nisou, fond NAD 1050 Sbírka drobných tisků a soudobé dokumentace, položka 15