Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí. Periodikum představuje odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region, chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí vnímaný volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Vydavatelem periodika je Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Na podobě Fontes Nissae se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Fontes Nissae vycházejí dvakrát ročně. Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 21215.

Pohled na objekt papírny čp. 5 v Hamru na Jezeře od západu, na levé straně patrná kašna turbíny s betonovými vantroky, přivádějícími dříve vodu od hráze rybníka. Foto J. Vidman, 2018.
FN 2018 2 jsou v distribuci. Aktuální číslo FN2019 1 je připraveno a míří do tisku. Číslo FN2019 2 bude připraveno začátkem roku 2020.


Obálky vlastivědných řad Frýdlantska, Jablonecka a Liberecka.
Objekt bývalé papírny č. p. 5 v Hamru na Jezeře. Fotoplán severního průčelí se zákresem dochovaných a rekonstruovaných prvků architektonického členění po ukončení první etapy v roce 2015.Podklad P. Hlavenka – J. Vidman, návrh řešení a kresba M. Kolka – I. Peřina, 2016.